Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер ........                               15.11.10 г.                         Град Казанлък

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Казанлъшки районен съд                                       V-ти наказателен състав

На петнадесети октомври                                                              Година 2010

В публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Деян ИЛИЕВ

Секретар: С.К.

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Деян Илиев

АН дело № 894 по описа за 2010 година за да се произнесе съобрази:

 

Обжалвано е Наказателно постановление № 1312 от 09.07.2010 г. на Министерство на културата. Жалбоподателят ЕТ "К.-И.К.", недоволен от наложеното му наказание, моли съда да го отмени. Счита, че НП е неправилно и незаконосъобразно, а наложената санкция в размер на 2000 лв. е прекомерна. Отрича нарушението тъй като препредаваните телевизионни програми са били в режим на проби и тестване.

В с.з. търговецът се явява лично, като жалбата му се поддържа от адв. Луканова, която моли съда да отмени НП, тъй като не е било доказано, че се препредава до краен потребител. Алтернативно се прави искане наложеното наказание да се намали до предвидения минимум.

Въззиваемата страна в с.з. чрез юрисконсулт Христов намира, че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди НП.

Съдът, като извърши цялостна проверка на констативния акт (АУАН) и Наказателното постановление (НП), взе предвид становищата на страните, и прецени заедно и поотделно събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Жалбата е основателна, доколкото наложеното наказание следва да се намали.

Административно-наказващият орган (АНО) е приел за установено, че на 10.12.2009 г. в с. Копринка, общ. Казанлък, жалбоподателят е препредавал по кабел по кабелно-далекосъобщителната мрежа в с. Копринка телевизионните програми HBO, AXN, Планета (цифров пакет), Планета Фолк (цифров пакет), BG TV, DM SAT, Hallmark, Zone Reality, Zone Club, VH-1, Hustler TV, The Voice, Диема, Диема Фемили, Диема 2, ММ ТВ, Viasat Explorer, Viasat History, TV 1000, Disney Channel, FOX Live, National Geografic,q Cartoon Network, Boomerang, Discovery Channel, Discovery Travel&Living, Discoveri World и Discovery Science в нарушение на ЗАПСП - без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл. 91 ал. 1 т. 1 пр. ІІ във вр. чл. 72 т. 4 от ЗАПСП, с което е бил осъществен състава на чл. 97 ал. 1 т. 6 от ЗАПСП.

Описаната фактическа обстановка се установява от АУАН № 1312/10 г. от 11.01.10 г., писма от "Дискавъри Комюникейшън Юръп Лимитед", "Зоун Медиа Мениджмънт Лимитед", "Радио Веселина" ЕАД, "Нова ТВ и Диема Вижън" ЕАД, "Медиа Линк" АД, "Фокс Интернешънъл Ченълс България" ЕООД, "Търнър Броудкастинг Системс Юръп Лимитед", "Ейч Би Оу България" ЕООД, "Пайнер Медиа" ООД, "Национална телевизия България ТВ" ЕООД, "Мултивижън" ЕООД и от Комисия за регулиране на съобщенията, Констативен протокол № 1312 от 10.12.2009 г. и показанията на свидетелите А. и Хаджиминчева, които кореспондират помежду си.

Безспорно по делото е, че жалбоподателят не е имал разрешение за препредавне на радио и телевизионни програми, а именно за HBO, AXN, Планета (цифров пакет), Планета Фолк (цифров пакет), BG TV, DM SAT, Hallmark, Zone Reality, Zone Club, VH-1, Hustler TV, The Voice, Диема, Диема Фемили, Диема 2, ММ ТВ, Viasat Explorer, Viasat History, TV 1000, Disney Channel, FOX Live, National Geografic, Cartoon Network, Boomerang, Discovery Channel, Discovery Travel&Living, Discoveri World и Discovery Science, което е видно от информацията, дадена от носителите на правата и съдържаща се в писмата до въззиваемата страна.

Възражението, което се прави по делото е, че за да има препредаване е било необходимо да се установи дали абонатите са възприели определени програми, а в хода на производството пред АНО се застъпва и тезата, че се касае за тестове на бъдещ пакет.

Съдът не приема тези доводи.

От показанията на св. А. се установява, че ТВ-приемника, чрез който е било извършено нарушението е бил свързан към изходящия кабел в главната станция.

Съгласно разпоредбата на 97 ал. 1 т. 6 от ЗАПСП се наказва този излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми.

Следователно от гл. точка на съставомерността на деянието не се изисква установяване целта на препредаването, както и до кой краен потребител то е адресирано.

Дори и да не се приеме този аргумент от показанията на св. Хаджиминчева се установява, че жалбоподателят е препредавал от програмите, за които не е имал разрешение срещу заплащане от краен потребител.

Следователно жалбоподателят е извършил нарушението, предмет на административно-наказателното производство.

За извършеното нарушение АНО е наложил наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. в рамките, предвидени от Закона - 300 лв. до 3000 лв., т.е. над средния размер. Аргумент за налагането на наказанието е наличието на др. такова нарушение, извършено от жалбоподателя в с. Тулово общ. Мъглиж, за което по жалба е било образувано друго АНД № 895/10 г. в КзРС. Този аргумент би имал значение за наказуемостта само ако за случая в с. Тулово не бе ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, т.е. не бе наложено отделно административно наказание.

Съдът счита, че за определяне на наказанието в настоящия случай следва да се отчете доколко нарушението се явява значимо, дали постига целите на чл. 12 от ЗАНН и явява ли се то справедливо.

Съдът имайки предвид обстоятелството, че жалбоподателят на 07.04.2010 г. е прекратил дейността, което е видно от справката на КРС изх. № 03-12-3 от 10.06.10 г., броя на препредаваните програми без разрешение - 28 бр. и вида на населеното място, счита че наказанието следва да се определи около средния размер, но значително под него, при превес на смекчаващите обстоятелства, т.е. целите на чл. 12 от ЗАНН ще бъдат постигнати при наказание имуществена санкция в размер на 1200 лв.

В този смисъл НП следва да се измени.

При извършената служебна проверка съдът не установи допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на НП и при съставянето на АУАН, водещи до отмяната на НП.

Водим от горните мотиви съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1312 от 09.07.2010 г. на Министрество на културата, като НАМАЛЯВА наложеното наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лв. на ЕТ "К.-И.К." ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Г. ул. "***" № 23 ет. 4 ап. 11, представлявано от И.И.К. ЕГН ********** на ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1200 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд гр. Стара Загора.

 

 

 

                                                       Районен съдия,