Р Е Ш Е Н И Е    №

 

гр. Казанлък, 02.03.2011 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА    

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 28.02.2011 година, в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:НЕЙКО НЕЙКОВ

 

при секретаря Р.А., като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 2403 по описа за 2010 гоД.за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявени искове с правно основание в чл. 87,ал.3 от ЗЗД, чл. 55 от ЗЗД, чл. 108 от ЗС и чл. 79 от ЗЗД с цена на исковете 8 600лв.

 

В исковата молба ищцата сочи, че с първата ответница сключили договор, по силата на който и прехвърлила своите 5/6 ид.ч. от следния недв. имот: дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ  в кв.  по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението да я гледа и издържа докато е жива, като й осигури нормален и спокоен живот, както и при запазено право на ползване и обитаване на имота, предмет на прехвърлителната сделка, обективирана в нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък. Твърди, че една гоД.по- късно, без да е уведомена или да й е поискано съгласие първата ответница е сключила договор с втората ответница, по силата на който Г.Б. прехвърлила на Д.Г. придобития от нея по посочения алеаторен договор имот срещу задължението на втората ответница да поеме занапред гледането и издръжката на баба си/ ищцата/, за което прехвърляне бил съставен нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том , рег. № , дело №г. по описа на Нотариус П.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък. Сочи, че нито една от двете ответници не е изпълнявала поетите задължения, като първата дори не е ходила в имота, а втората си позволявала да я тормози и обижда, да се кара с нея и да й иска пари. Твърди, че сключения между двете ответници договор противоречи на морала и добрите нрави, има невъзможен предмет, като подлежащ на изпълнение от втората ответница и представлява привиден договор в резултат на привидно съглашение между страните, тъй като всяка от тях е била наясно, че втората ответница няма да изпълнява задълженията си. Позовава се на разпоредбата на чл. 26 ал.1 и ал.2 от ЗЗД и счита, че съда следва да обяви нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том , рег. № , дело №г. по описа на Нотариус П.К. за нищожен, като със сключването му страните са целели да увредят имуществените й интереси, като посегнат на недвижимия й имот. Ищцата сочи, че е възрастна, немощна вдовица, получава ниска пенсия, с която не може да задоволи минималните си потребности. Твърди, че по отношение първата ответница е налице правен интерес от разваляне на сключения алеаторен договор, като претендира последната да й заплати сумата от 5000лв., представляваща частичен иск от 30 000лв., представляващи действителната пазарна стойност на дела й от имота, предмет на прехвърлителната сделка към момента на сключването на договора. Счита, че тъй като втората ответница й дължи издръжка и гледане, като трайно неизпълнява това си задължение, то съда следва да го трансформира в парично задължение, като осъди втората ответница да й заплаща месечна издръжка в размер на 100лв., ведно със законната лихва за забава, както и да й предаде собствеността на 5/6 ид.ч. от процесния недв. имот за ползване, което право има пожизнено.

Моли съда да постанови съдебно решение, с което да развали сключения между ищцата и първата ответница договор за прехвърляне на недв. имот, представляващ  5/6 ид.ч. от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ в кв.  по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението за издръжка и гледане докато е жива, като й осигури нормален и спокоен живот, както и при запазено право на ползване и обитаване на имота, предмет на прехвърлителната сделка, обективирана в нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък, поради неизпълнение на поетите задължения за издръжка и гледане, осигуряване на нормален и спокоен живот от страна на приобретателя на недв. имот. Моли съда да отмени/ обезсили/ нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък и да осъди първата ответница да й заплати сумата от 5000лв., представляваща частичен иск от 30 000лв., представляващи действителната пазарна стойност на дела й от имота, предмет на прехвърлителната сделка към момента на сключването на договора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. Моли съда да трансформира задължението за издръжка и гледане, дължимо й от втората ответница, в парично задължение за издръжка в размер на 100лв., като осъди втората ответница да й заплаща месечна издръжка в размер на 100лв., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска. Моли съда да осъди втората ответница да й предаде собствеността и владението на 5/6 ид.ч. от описания по- горе недв. имот, за който ищцата има учредено право за ползване до края на живота й.

При условията на евентуалност моли съда да постанови съдебно решение, с което да развали сключения между ищцата и първата ответница договор за прехвърляне на недв. имот, представляващ  5/6 ид.ч. от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ в кв.  по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението за издръжка и гледане докато е жива, като й осигури нормален и спокоен живот, както и при запазено право на ползване и обитаване на имота, предмет на прехвърлителната сделка, обективирана в нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък, до края на живота й, поради неизпълнение на поетите задължения за издръжка и гледане, осигуряване на нормален и спокоен живот от страна на приобретателя на недв. имот. Моли съда да отмени/ обезсили/ нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том, рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък. Моли съда да осъди втората ответница да й предаде правото на ползване върху 5/6 ид.ч. от недв. имот, предмет на прехвърлителната сделка, отразена в нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. № , с район на действие- РС- Казанлък и на прехвърлителната сделка, отразена в нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане №, том , рег. № , дело № г. по описа на Нотариус П.К..

Претендира за направените в производството съдебни и деловодни разноски.

 

В срока по чл. 131 от ГПК ответницата Г.Б. не представя писмен отговор. На същата е редовно връчен препис от съдебните книжа. В съдебно заседание редовно призована, не се явява и не взема становище по исковете.

 

В срока по чл. 131 от ГПК е депозиран писмен отговор от ответницата Д.П.Г.. Счита иска за формално допустим, но неоснователен. Твърди, че изложените в исковата молба обстоятелства са неверни и не отговарят на действителното фактическо положение. Сочи, че допълнително ще изложи възраженията си в седмичен срок, тъй като ищцата, която е нейна баба я уверила, че в петдневен срок ще депозира по делото отказ от иска и същото ще се прекрати. В съдебно заседание редовно призована, не се явява.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

   От приложения по делото нотариален акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. №, с район на действие- РС- Казанлък е видно, че ищцата сключила договор с първата ответница, по силата на който й прехвърлила следния свой недв. имот-5/6 ид.ч. от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ в кв. по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението да поеме гледането и издръжката на прехвърлителката/ ищцата/, като й осигури нормален и спокоен живот докато е жива, при запазено пожизнено и безвъзмездно право на прехвърлителката на обитаване и ползване на имота.

Видно от нот. акт за прехвърляне на недв. имот срещу задължение за издръжка и гледане № , том , рег. № , дело № г. по описа на Нотариус П.К. с рег. №  е, че първата ответница, като прехвърлител е прехвърлила на втората ответница по делото, като приобретател своите 5/6 ид.ч. от следния съсобствен недв. имот: дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ  в кв. по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението на Д.Г. да поеме занапред гледането и издръжката на баба си Д.В./ ищцата/, като й осигури нормален и спокоен живот, докато е жива, и при запазване учреденото с нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. №  пожизнено право на обитаване и ползване на имота на ищцата, като за Г.Б./ първата ответница/ остава и занапред поетото с нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. №  задължение за гледане и издръжка на Д.В..

 

В хода на делото са разпитани свидетели, както и са назначени съдебни експертизи, чиито заключение не са оспорени от страните и съдът ги намира за добросъвестни и компетентни.

 

От така събраните доказателства, обсъдени в съвкупност и поотделно и от изложената фактическа обстановка  съдът прави  следните заключения:

Страните не спорят по изложената фактическа обстановка относно сключените между тях договори и правата и задълженията, които са поели по тях.

Касае се за договор за издръжка и гледане, сключен между ищцата и първата ответница във формата на нот. акт №, т., нот.дело №  год. по описа на Нотариус К.К., по силата на който последната се е задължила да я издържа и гледа, докато е жива, като ищцата си е запазила правото на ползване върху прехвърления недвижим имот.

Няма спор и по съдържанието на втория договор, материализиран в нот.акт № , т., нот.дело №  год. по описа на Нотариус П.К., като по силата на този договор, сключен между двете ответници,  втората ответница е поела идентични задължения към ищцата,  като трето лице, редом с първата ответница.

Единственият спорен въпрос по делото е дали ответниците са полагали грижи за ищцата съгласно договореното.

По този въпрос първата ответница не взема становище и не представя доказателства, а втората ответница е направила само твърдения, че полага грижи, без да е посочила доказателства за това.

От разпитаните по делото свидетели се установява по безспорен начин, че нито първата, нито втората ответница, са полагали каквито и да е грижи за ищцата, съобразно договореното, както и обстоятелството, че ищцата не е във владение на процесния имот, ако и да си е запазила правото на ползване върху него според условията на сключения между нея и първата ответница договор за издръжка и гледане, а владението върху имота се упражнява от втората ответница.

 

По първият предявен иск за разваляне на договор за издръжка и гледане, материализиран в нот.акт № , т. ,  нот.дело №  год. на Нотариус К.К..

Този иск се явява недопустим, поради липса на правен интерес у ищцата с оглед на това, че същата претендира парично обезщетение, заместващо реалното  изпълнение от втората ответница като солидарен длъжник с първата ответница за нейните задължения по процесния договор за издръжка и гледане, чиято солидарна отговорност е възникнала на основание чл.102 ЗЗД по силата на нот.акт № , т., нот.дело №  год. на Нотариус П.К..

По силата на последно цитирания нот.акт втората ответница е поела спрямо ищцата, редом с първата ответница, да предоставя същата престация, т.е. встъпила е редом с нея в нейните задължения като солидарен длъжник по смисъла на чл.101 ЗЗД и чл.121 и сл. ЗЗД. В случай обаче, че поради разваляне на договора за издръжка и гледане между ищцата и пърата ответница отпадне задължението на последната да престира по този договор, то отпада и солидарното задължение за същата престация на втората ответница, което е производно от наличието на валидно и обвързващо правоотношение между ищцата и първата ответница, по което да трябва да се престират грижи.

В този смисъл, с оглед останалите предявени от ищцата искове, съдът намира, че настоящият иск е лишен от правен интерес и производството по него следва да бъде прекратено.

 

По вторият предявен иск  - за неоснователно обогатяване.

Този иск е неоснователен с оглед на това, че не е установено първата ответница да се е обогатила с търсената сума вследствие на отчуждаването в полза на втората ответница на процесния недвижим имот. Напротив, първата ответница е прехвърлила процесния недвижим имот срещу абсолютно същите задължения, каквито самата тя е поела към ищцата, без при това самата тя да се е освободила от собствените си задължения към ищцата.

 

По третия иск – за присъждане на парично обезщетение вместо договорени грижи и издръжка.

Съдът намира, че този иск е основателен и следва да бъде уважен.

От свидетелските показания събрани по делото е безспорно установено, че  нито първата, нито втората ответница са полагали каквито е да е грижи за ищцата, поради което съдът намира, че е основателна претенцията на ищцата да й бъде присъдена парична месечна издръжка в търсения размер от 100 лв. с оглед на това, че назначената по делото социална експертиза е посочила дори по-висок размер на необходимата средна месечна издръжка.

Следва да бъде уважен и предявеният от ищцата иск за предаване на владението върху процесния недвижим имот, за да реализира тя запазеното в нейна полза право на ползване с оглед на това, че по делото е установено, че именно втората ответница е във владение на процесния недвижим имот.

 

 По отношение на предявените при условията на евентуалност искове – същите са недопустими и прозиводството по тях следва да бъде прекратено с оглед на това, че правоотношенията между страните след прехвърляне на спорното право в хода на процеса са уредени с изричната норма на чл.226 ГПК и подобно предявяване на искове при условията на евентуалност е невъзможно, както съдът подробно е мотивирал в разпореждане №  год. и същите следва да бъдат отхвърлени  с оглед  на уважените искове, описани по-горе.

 

Събразно на уваженте и отхвърлени искове трябва да бъдат присъдени и разноските в настоящото производство, като се съобрази това, че ищцата е освободена от държавни такси и пропорционалния размер от държавните такси и разноските по делото следва да бъдат присъдени в тежест на ответниците солидарно.

Ответниците следва солидарно да заплатят по сметка на РС- Казанлък държ. такса в размер на 37.10лв.

 

Водим от гореизложеното съдът:

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Д.В., ЕГН ********** *** против Г.Б.Б., ЕГН ********** *** иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот: 5/6 ид.ч. от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с. В., общ. М., съставляващо УПИ  в кв.  по плана на селото, одобрен със Заповед № г., при граница на имота по скица: улица, УПИ , УПИ , УПИ  и УПИ , заедно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, срещу задължението да я гледа и издържа докато е жива, като й осигури нормален и спокоен живот, както и при запазено право на ползване и обитаване на имота, предмет на прехвърлителната сделка, обективирана в нот. акт № , том , рег. № , нот. дело № г. по описа на Нотариус К.К. с рег. №, с район на действие- РС- Казанлък, като недопустим.

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Д.В., ЕГН ********** *** против Г.Б.Б., ЕГН ********** *** иск за присъждане на сумата от 5000/пет хиляди/ лв., частичен иск от общо 30000/тридесет хиляди/ лв. за неоснователно обогатяване, като неоснователен.

 

ОСЪЖДА Д.П.Г., ЕГН ********** *** да заплаща на Д.Д.В., ЕГН ********** *** сумата от 100/сто/лв.месечно, представляващи трансформирано в пари задължение за издръжка и гледане по нот №,  т. , нот.дело № г. на нотариус К.К., рег.№, с район на действие – Районен съд- Казанлък, считано от деня на депозиране на исковата молба в съда – 17.08.2010 г., ведно със законните лихви върху тази сума до окончателното им изплащане.

 

ОСЪЖДА Д.П.Г., ЕГН ********** *** да предаде на Д.Д.В., ЕГН ********** *** владението върху 5/6 ид.части от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с.В. община М., съставляващо УПИ  в кв. по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ, УПИ,  УПИ и УПИ, ведно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения при условията на евентуалност иск от Д.Д.В., ЕГН ********** *** против Г.Б.Б., ЕГН ********** *** иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот: 5/6 ид.части от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с.В. община М., съставляващо УПИ  в кв. по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ , УПИ, УПИ, УПИ, ведно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес срещу задължение за издръжка и гледане, материализиран в нот.акт №,  т., н.д. № г. на нотариус К.К., рег.№, с район на действие – Районен съд-Казанлък, като недопустим.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения при условията на евентуалност иск от Д.Д.В., ЕГН ********** *** против Д.П.Г., ЕГН ********** *** иск за предаване на ползването на  5/6 ид.части от дворно място, цялото от 940 кв.м., находящо се в с.В. община М., съставляващо УПИ  в кв. по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ, УПИ, УПИ, УПИ, ведно с построените в него две паянтови жилищни сгради и навес, като неоснователен.

 

ОСЪЖДА Г.Б.Б., ЕГН ********** ***  и Д. П.Г., ЕГН ********** ***  да заплатят солидарно на Д.Д.В., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 420лв., съразмерно с уважената част на исковете.

 

 

ОСЪЖДА Г.Б.Б., ЕГН ********** ***  и Д. П.Г., ЕГН ********** ***  да заплатят солидарно по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК държ. такса в размер на 37.10лв.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Окръжен съд-гр. Стара Загора.

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: