Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Бюро "Съдимост"

В бюро "Съдимост" към Районен съд - Казанлък гражданите могат да получат свидетелство за съдимост , валидно шест месеца.
Подава се при желание на лице да се снабди с такова удостоверение за започване на работа, за издаване на задграничен паспорт, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др. Молбата е по образец. При подаването й се представя лична карта.
Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е съкратено максимално.
При издаване на електронни свидетелства за съдимост е необходимо електронен подпис.

Работно време с граждани: 09:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост:

  • Лична карта
  • Платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Казанлък. За удобство може да се използва клонът на "UniCredit Bulbank " на първи етаж на Съдебната палата

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org